Đào tạo kế toán tổng hợp chuyên nghiệp

22 Jun 2012 03:58
Tags

Back to list of posts

Ban dang tim mot dia chi uy tin de hoc ke toan tong hop? Ban muon hoc ke toan tong hop tu thuc te, tu chung tu that? Ban muon hoc ke toan voi nhung nguoi co nhieu nam kinh nghiem lam viec trong linh vuc ke toan cung nhu giang day ke toan?

z9duu.jpg

Ban muon nam vung kien thuc va cong viec cua mot ke toan tong hop trong doanh nghiep. Cac bi quyet de lam ke toan voi hieu qua cao, ket qua suat xac?

De lam duoc cong viec cua mot nhan vien ke toan tong hop ban can nam ro kien thuc tong hop ve ke toan, hieu ro va dam nhan cong viec tu A den Z. Trong khi ban chua co kinh nghiem thuc te ve ke toan?

Cong ty cua ban khong yen tam khi thue dich vu ke toan ben ngoai. Ban muon nguoi than tin cua ban dam nhan vi tri ke toan tong hop…
Khoa hoc ke toan tong hop tai Kosy se dap ung hoan hao yeu cau cua ban.

Hien nay Kosy dang dao tao ke toan tong hop voi tat ca cac loai hinh doanh nghiep nhu: thuong mai, thuong mai va dich vu; xuat nhap khau, san xuat, xay lap…

Thoi gian hoc
- Khong gioi han so buoi, hoc vien dang ky hoc cho den khi nao lam thanh thao ke toan thi thoi.
- Hoc tat ca cac ngay trong tuan (ngay CN hoc hai ca sang va chieu, ca toi nghi)
- Sang: 8h15 den 11h15
- Chieu: 2h den 5h15
- Toi: 6h den 8h30
- Thoi gian hoc deu cho hoc vien tu linh dong (hoc vien ranh luc nao den hoc luc do, khong co dinh gio)

Muc tieu va doi tuong cua khoa hoc ke toan tong hop
- Muc tieu: Dao tao nhan vien ke toan tong hop voi day du kien thuc, ky nang, bi quyet de hoan thanh cong viec voi hieu qua cao. Co kha nang lam viec nhom va doc lap.
- Doi tuong:

Nhung nguoi chua co kien thuc ve ke toan

Nhung nguoi da hoc ke toan hoac nhung nguoi da co kien thuc can ban ve ly thuyet ke toan. Nhung nguoi chua co kinh nghiem thuc te, nhung nguoi da di lam nhung muon nam ro hon ve ke toan tong hop

Hinh thuc hoc
- Hoc tu doi ngu giang vien co nhieu nam kinh nghiem lam viec trong linh vuc ke toan cung nhu giang day ke toan.
- Hoc vien duoc hoc ke toan tong hop tu thuc te, hoc tren cac chung tu, giao trinh thuc te cua cong ty.
- Moi mot giao vien giay kem 2 hoc vien, dam bao ve chat luong giang day va tiep thu kien thuc.
- Hoc vien duoc thuc hanh 100% tren may vi tinh. Moi hoc vien 1 may, 1 chung tu.

Noi dung khoa hoc ke toan tong hop
- Cac buoc len dc BCTC
- Sap xep chung tu ke toan
- Can cu vao chung tu ke toan nhap vao so ke toan ( So nhat ky chung)
- Tu cac chung tu, hoa don mua hang xuat ban, chi phi lap va in phieu nha kho, phieu xuat kho, phieu thu, phieu chi
- Tien hanh lap bang ke phieu nhap kho, xuat kho, len bao cao nhap xuat ton 5/cuoi thang ( Tinh don gia xuat kho)
- Ke khai thue
- Nhap vao phan mem ho tro ke khai thue
- Ke khai thue GTGT, thue TNCN ( Neu co) tren phan mem ho tro ke khai thue
- Ke khai thue TNCN, to khai tam tinh thue TNDN, lap bao cao tinh hinh su dung hoa don tren phan mem ho tro ke khai thue
- Tien hanh khai quyet toan thue TNCN, TNDN tren phan mem ho tro ke khai
- In, chuyen doi so ke toan ( in truc tiep tren may in cua cong ty)

Khoa hoc lien quan: hoc ke toan thue.

Neu ban can them thong tin ve cac lop hoc hoc ke toan, Vui long lien he chung toi.

Comments: 0


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License