Your Blog

Trang đính kèm "clone:lophocketoan" không tồn tại (hãy tạo nó ngay bây giờ)

Đào tạo kế toán tổng hợp chuyên nghiệp - 22 Jun 2012 03:58

Tags:

Ban dang tim mot dia chi uy tin de hoc ke toan tong hop? Ban muon hoc ke toan tong hop tu thuc te, tu chung tu that? Ban muon hoc ke toan voi nhung nguoi co nhieu nam kinh nghiem lam viec trong linh vuc ke toan cung nhu giang day ke toan?

z9duu.jpg

Ban muon nam vung kien thuc va cong viec cua mot ke toan tong hop trong doanh nghiep. Cac bi quyet de lam ke toan voi hieu qua cao, ket qua suat xac?

De lam duoc cong viec cua mot nhan vien ke toan tong hop ban can nam ro kien thuc tong hop ve ke toan, hieu ro va dam nhan cong viec tu A den Z. Trong khi ban chua co kinh nghiem thuc te ve ke toan?

Cong ty cua ban khong yen tam khi thue dich vu ke toan ben ngoai. Ban muon nguoi than tin cua ban dam nhan vi tri ke toan tong hop…
Khoa hoc ke toan tong hop tai Kosy se dap ung hoan hao yeu cau cua ban.

Hien nay Kosy dang dao tao ke toan tong hop voi tat ca cac loai hinh doanh nghiep nhu: thuong mai, thuong mai va dich vu; xuat nhap khau, san xuat, xay lap…

Thoi gian hoc
- Khong gioi han so buoi, hoc vien dang ky hoc cho den khi nao lam thanh thao ke toan thi thoi.
- Hoc tat ca cac ngay trong tuan (ngay CN hoc hai ca sang va chieu, ca toi nghi)
- Sang: 8h15 den 11h15
- Chieu: 2h den 5h15
- Toi: 6h den 8h30
- Thoi gian hoc deu cho hoc vien tu linh dong (hoc vien ranh luc nao den hoc luc do, khong co dinh gio)

Muc tieu va doi tuong cua khoa hoc ke toan tong hop
- Muc tieu: Dao tao nhan vien ke toan tong hop voi day du kien thuc, ky nang, bi quyet de hoan thanh cong viec voi hieu qua cao. Co kha nang lam viec nhom va doc lap.
- Doi tuong:

Nhung nguoi chua co kien thuc ve ke toan

Nhung nguoi da hoc ke toan hoac nhung nguoi da co kien thuc can ban ve ly thuyet ke toan. Nhung nguoi chua co kinh nghiem thuc te, nhung nguoi da di lam nhung muon nam ro hon ve ke toan tong hop

Hinh thuc hoc
- Hoc tu doi ngu giang vien co nhieu nam kinh nghiem lam viec trong linh vuc ke toan cung nhu giang day ke toan.
- Hoc vien duoc hoc ke toan tong hop tu thuc te, hoc tren cac chung tu, giao trinh thuc te cua cong ty.
- Moi mot giao vien giay kem 2 hoc vien, dam bao ve chat luong giang day va tiep thu kien thuc.
- Hoc vien duoc thuc hanh 100% tren may vi tinh. Moi hoc vien 1 may, 1 chung tu.

Noi dung khoa hoc ke toan tong hop
- Cac buoc len dc BCTC
- Sap xep chung tu ke toan
- Can cu vao chung tu ke toan nhap vao so ke toan ( So nhat ky chung)
- Tu cac chung tu, hoa don mua hang xuat ban, chi phi lap va in phieu nha kho, phieu xuat kho, phieu thu, phieu chi
- Tien hanh lap bang ke phieu nhap kho, xuat kho, len bao cao nhap xuat ton 5/cuoi thang ( Tinh don gia xuat kho)
- Ke khai thue
- Nhap vao phan mem ho tro ke khai thue
- Ke khai thue GTGT, thue TNCN ( Neu co) tren phan mem ho tro ke khai thue
- Ke khai thue TNCN, to khai tam tinh thue TNDN, lap bao cao tinh hinh su dung hoa don tren phan mem ho tro ke khai thue
- Tien hanh khai quyet toan thue TNCN, TNDN tren phan mem ho tro ke khai
- In, chuyen doi so ke toan ( in truc tiep tren may in cua cong ty)

Khoa hoc lien quan: hoc ke toan thue.

Neu ban can them thong tin ve cac lop hoc hoc ke toan, Vui long lien he chung toi. - Comments: 0

Trình bày báo cáo tài chính - thuế thu nhập doanh nghiệp - 22 Jun 2012 03:47

Tags: bao-cao-tai-chinh thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp được ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về cơ bản đã làm thay đổi bản chất của thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Nếu như trước đây thuế TNDN là khoản nợ mà Doanh nghiệp có trách nhiệm phải trả cho Nhà nước được hạch toán khấu trừ vào phần Lợi nhuận chưa phân phối, thì hiện nay thuế TNDN lại được quy định là một khoản chi phí thuế. Điều này cũng dẫn đến cách phản ánh số liệu vào Sổ kế toán, trình bày Báo cáo tài chính cũng khác trước và đặc biệt là trình bày khoản chi phí thuế này trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Nhằm giúp người làm kế toán và những đối tượng quan tâm hiểu rõ hơn Tác giả sẽ tập trung vào giải quyết vấn đề này.

Thứ nhất, Liên quan đến các Bảng và Sổ kế toán

Theo quy định hiện nay liên quan đến chi phí thuế, Doanh nghiệp phải mở các Bảng, Sổ kế toán sau đây để theo dõi:

- Bảng xác định chệnh lệch tạm thời chịu thuế, Bảng xác định thuế thu nhập hoãn lại phải trả; Bảng xác định chênh lệch tạm thời được khấu trừ, Bảng theo dõi chênh lệch tạm thời được khấu trừ chưa sử dụng, Bảng xác định Tài sản thuế thu nhập hoãn lại. Mẫu các Bảng và cách ghi chép số liệu đã được hướng dẫn tại Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính.

- Sổ cái TK 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Sổ chi tiết cho từng loại Tài sản, từng khoản Nợ phải trả, từng giao dịch

- Sổ cái TK 347 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả và Sổ chi tiết cho từng Tài sản, từng khoản Nợ phải trả, từng giao dịch.

- Sổ cái TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và Sổ chi tiết TK 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành, TK 8212- Chi phí thuế TNDN hoãn lại

Thứ hai, Trình bày Báo cáo tài chính riêng

Trên Báo cáo tài chính riêng trình bày không bao gồm các khoản chênh lệch tạm thời phát sinh từ các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh và việc chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở ở nước ngoài. Vì theo quy định tại Điều 8 Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế TNDN “trường hợp cơ sở kinh doanh nhận được khoản thu nhập từ các hoạt động góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh, liên kết kinh tế mà khoản thu nhập đó đã được cơ sở kinh doanh nhận vốn góp cổ phần, vốn liên doanh, liên kết kinh tế nộp thuế TNDN chia cho thì khoản thu nhập này không phải chịu thuế TNDN”

- Trình bày trong Bảng Cân đối kế toán

Chỉ tiêu Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: được trình bày trong chỉ tiêu “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại” – mã số 262. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số dư Nợ trên Sổ cái TK 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

Chỉ tiêu Thuế thu nhập hoãn lại phải trả: được trình bày trong chỉ tiêu “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả” – mã số 335. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ và số dư Có trên Sổ cái TK 347 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

- Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh… - Comments: 0

Định nghĩa kế toán thuế - 22 Jun 2012 03:30

Tags: dinh-nghi-ke-toan-thue ke-toan ke-toan-thue

Rat nhieu doanh nghiep can 1 ke toan phai biet khai bao thue, vi day la phan nha nuoc truc tiep quan ly, kiem tra va co thoi gian quy dinh hoan thanh. Co the noi day la tieu chuan va la dieu kien dau tien de doanh nghiep don nhan ban, Con ban, ban da sang sang chua de bat dau chua?

Hien nay chung ta deu thuc hien viec khai bao thue tren he thong ke khai ho tro doanh nghiep.

Nhung no chi giai quyet duoc 01 khia canh cua ke toan thue la nop cho co quan thue, Khia canh con lai la thuc hien but toan ghi so va theo doi tren he thong so sach cua cong ty. ( day moi la phan viec quan trong de ban theo doi tinh hinh thuc te tai cong ty ). Ban se thuc hien nhu the nao?

Ke toan thue GTGT dau vao
Khi tiep nhan hang hoa va dich vu, co hoa don chung tu ghi nhan nghiep vu phat sinh la hop le, thue GTGT duoc tinh theo quy trinh sau:

Trong cong viec hien nay, khi nhap chung tu tiep nhan hang hoa va dich vu vao co so du lieu, ban phai xac dinh ro % thue xuat la bao nhieu? Dat cong thuc va so thue GTGT duoc tinh tu dong. Khi do Ban lap but toan ghi No tai khoan 133xx ( tuy cach quy dinh tai khoan cap 2 cua Cong ty ) va ghi co cho tai khoan tuong ung. De xac dinh tai khoan tuong ung thi ban phai can cu vao chung tu co lien quan, noi dung cua chung tu de xac dinh chinh xac tai khoan lien quan .Luc nay ban da hoan thanh qua trinh xac dinh, ghi nhan va hach toan tai khoan thue cung voi tai khoan tuong ung voi so thue ban vua ghi nhan tuong duong voi chung tu cu the.

Cuoi thang, ban se tap hop toan bo thue GTGT theo chung tu tiep nhan hang hoa va dich vu se duoc khau tru (nghia la su dung de giam tien thue phai nop vao ngan sach) chi khi thoa man cac cac dieu kien la trong co so du lieu da nhap chung tu “Hoa don GTGT dau vao”.( neu ban su dung phan mem ke toan ) , kiem tra so lieu va do chinh xac cua no.

Ke toan thue GTGT dau ra
Trong chung tu giao hang ( ban hang ), phan thue GTGT duoc tach ra tren chung tu. Theo chung tu, ban xac dinh % thue suat. Sau do ban lap but toan phan anh thue GTGT dau ra ( 333xx ) trong he thong so sach cua doanh nghiep. Can cu vao noi dung ghi tren chung tu phat sinh, ban xac dinh tai khoan lien quan, va hach toan tuong ung. Den day ban da hoan thanh xong viec ghi nhan thue GTGT dau ra.

Cuoi thang ban tong hop thue GTGT dau ra phai nop ngan sach nha nuoc cung voi cac chung tu lien quan chung minh tinh xac thuc cua no. Sau do ban doi chieu voi so thue GTGT dau vao trong ky duoc khau tru. Xac dinh so thue con phai nop hay la so thue con duoc khau tru sang ky sau. - Comments: 0

Dich vu lam bao cao tai chinh - 22 Jun 2012 03:18

Tags: bao-cao-tai-chinh dich-vu lam-bao-cao-tai-chinh

Nhan lam bao cao tai chinh cho cac doanh nghiep
Cong ty dao tao ke toan Kosy chuyen lam dich vu ve ke toan va dao tao, day, hoc ke toan thuc hanh tren chung tu thuc te nhan lam bao cao tai chinh va so sach cuoi nam cho cac doanh nghiep.
Doi ngu nhan su:
La nguoi giau kinh nghiem, lam ke toan truong nhieu nam cho cac doanh nghiep, co tinh than va trach nhiem cao voi cong viec dam bao se dem lai loi ich tot nhat.
Khi nhan lam BCTC cho DN, cong ty se lam tat ca cong viec cua mot ke toan, hoan thien tat ca so sach va BCTC cuoi nam cho DN,Cong ty se tra DN 3 bo BCTC, so nhat ky chung cua ca nam, so cai, so chi tiet tai khoan 111, 112, 131, 133, 241, 242, 331, 333, 334, 411, 421, 511, 515, 632, 635, 711, 811, 821, 911, so nhap kho, so xuat kho, so nhap xuat ton kho, phieu thu, phieu chi, bang luong va tra file mem cho DN luu phuc vu quyet toan va lam bao cao cho cac nam sau.

* Thong tin lien he***
CONG TY DICH VU DAO TAO KE TOAN KOSY
Dia chi: Tang 8 Phong 806 -Toa nha 4F khu do thi Yen Hoa- Pho Trung Hoa – Cau Giay, HN
- Y!M: ketoankosy
- Website: Http: ketoankosy.com
- DT: 04.37835597 – 0976.084.519 - Comments: 0


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License